MTÜ SME Cooperation

Projekti eesmärk – väike- ja keskmiste ettevõtete rahvusvahelistumisele kaasaaitamine läbi turundus ja ekspordi tegevuste arendamise.

MTÜ SME Cooperation missiooniks on arendada ettevõtlussuhteid Eesti ja välisriikide ettevõtjate vahel, et läbi selle tagada Eesti ettevõtete parem konkurentsivõime.

Tartu ja Pihkva ettevõtjate kohtumine 27.10.2016 näitas mõlema riigi selget huvi koostööks. Peamine teema, mis ettevõtjaid huvitas, oli riikidevaheline eksport.  Piiriäärsete alade koostöö võtme võimalusena nähti sisenemist turule partneri kaudu – Tartu ettevõtjad on oluliseks partneriks Venemaa ettevõtjatele Euroopa turule pääsemiseks ja vastupidi, Eesti ettevõtjatele on Pihkva ettevõtjad võimaluseks Venemaa turule eksportimiseks. Kahjuks on selliste kohtumiste mõju ulatus väikeste  gruppide tõttu üsna vähene.

Peamiseks kontaktide leidmise allikaks on tänapäeval internet. Euroopas on mitmeid internetikeskkondi, kus on püütud ettevõtjaid kokku viia. Kahjuks pole paljud nendest tulemuslikult töötanud, kuna peamiselt jagatakse seal kontakte ja jäetakse täpsustamata konkreetne koostööhuvi.

Meie keskkond pakuks ettevõtjatele spetsiifiliselt seda, mida nad otsivad välisriikidest. Ettevõte püstitab selge ja geograafiliselt püstitatud eesmärgi. Näiteks: paaditootja Eestis otsib alltöövõtjat Venemaal, kes valmistaks x koguses detaile. Selline lähenemine tagab teisele poolele väga selge ettekujutuse, kas ta on koostööst huvitatud. Seega tegemist on millegi hankimisega, olgu see siis teenus või toode.

Teine peamine põhjus on selles, et keskkonnad on üleeuroopalised, mitte orienteeritud sihtriigile. Meie lahenduses on tegemist keskkonnaga, kus andmed paigutuvad ühiselt, kuid keskkonnad on tehtud erinevad, just sihtriigi ettevõtjate ootustest lähtuvalt ja nende internetiharjumusi silmas pidades.

Seega on tulemuseks rahvusvaheline, sihtriigile suunatud hankekeskkond.

Läbi sellise teenuse on võimalik luua otsekontakt huvitatud osapoolega kiirelt, kuna konkreetne soov on väga selgelt esitletud. Olemasolevad keskkonnad on väga iganenud ja ajale jalgu jäänud. Paljudel juhtudel on tegemist andmebaaside kuvamise ja filtreerimisega. Meie soov on luua selles vallas kaasaegsem lahendus, mis hõlmab omadusi sotsiaalmeediate lahendustest ja kaasaegseid kommunikatsiooni võimalusi, videoesitlusi, presentatsioone, on-line kontakti võimalusi ja tugiteenuseid, partnerite haldust veebis jne.

 

Projektis osalejate ülesanded

Tegevus Tulemus
Konkurentide analüüs Teame kes on meie konkurendid, millised on turuosad, mis on nende tugevused ja nõrkused
Koostööpartnerite selgitamine Teame täpselt kes on meie partnerid, millised on nende ja millised ühised huvid. Kuidas nad saavad meile kasuks olla.
USP määratlemine Teame mis on meie eelis, kuidas seda müüa ja mis see meile täpselt annab.
Turunduskanalite väljatöötamine Teame, millistes kanalites peame turundust tegema
Sihtriikide täpsustamine Selgitame välja millised on meie esimesed sihtriigid koostöks
Rahastus allikate uurimine Kes on meie rahastajad ja kuidas neile ideed maha müüa
Reklaamikontseptsiooni väljatöötamine Millistes kanalites, millistele sihtrühmadele, millise reklaamiga läheneme. Koostame projektiplaani turunduse edukaks läbiviimiseks

 

Võimalused projektis osalejatele

Projektis osalejatele on vastastikusel sobivusel võimalik pakkuda tegeleda edasi antud ideega. Sellest võib saada endale töökoht ja perspektiivis ka osalus ettevõttes.

 

Hannes Kärsna

MTÜ SME Cooperation

372 5064232

Advertisements
%d bloggers like this: